Všeobecné obchodné podmienky obchodu DNRSTORE.SK


I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Prevádzkovateľ internetového portálu - predávajúci

 

1.   Internetový obchod na adrese www.dnrstore.sk (ďalej len „internetový obchod“) je prevádzkovaný spoločnosťou

Fotografovanie, s.r.o.

Lokca 490
029 51 Lokca

IČO: 50631501
DIČ: 2120550619

Firma je zapísaná:
Okr. súd BA 1, odd. SRO, Vl. číslo: 120930/B

Tel. číslo: +421 911 507 886 (iba hlas *sms nebudu dorucene*)

email: info@dnrstore.sk

Bankové Spojenie:
Prima Banka
SK51 5600 0000 0050 8326 7001

 
2.   Týmito obchodnými podmienkami (ďalej len "obchodné podmienky") sa riadi nákup a predaj tovaru prostredníctvom obchodu, určujú sa pravidlá registrácie a využívania používateľských účtov.

3.   Obchodné podmienky sú prístupné na webovej stránke, kde si zákazník (ďalej len ako "kupujúci") môže prečítať a stiahnuť ich aktuálnu verziu.

4.   Informácie o jednotlivých tovaroch na webovej stránke, najmä o vlastnostiach (farba, materiál, využitie a pod.) a cene, sú súčasťou ponuky na uzavretie zmluvy podľa týchto obchodných podmienok.

Kontakty:             info@dnrstore.sk
,   reklamacie@dnrstore.sk  
Zákaznícka linka:   +421 911 507 886


2. Kupujúci

1.   Kupujúcim je každý návštevník internetového obchodu, bez ohľadu na to, či vystupuje ako spotrebiteľ alebo ako podnikateľ (ďalej len „kupujúci“).
 
2.   Spotrebiteľom je kupujúci - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „spotrebiteľ“).
 
3.   Podnikateľom sa rozumie:
      -      právnická osoba zapísaná v obchodnom registri,
      -      osoba, ktorá podniká na základe živnostenského
              oprávnenia,
      -      osoba, ktorá podniká na základe iného než
              živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
      -      osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je   
              zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
         
4.   Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), všetko v znení neskorších právnych predpisov. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

5.   Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, ďalej podmienkami objednávanej služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

3. Obchodné podmienky

1.   Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len „kúpna zmluva“).
                  
2.   Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve alebo v jej prílohách výslovne uvedené odchylné dojednania alebo platnosť niektorých ustanovení týchto obchodných podmienok nie je kúpnou zmluvou alebo iným výslovným dojednaním medzi prevádzkovateľom a kupujúcim vylúčená alebo inak modifikovaná, platia v ostatnom pre vzájomné vzťahy zmluvných strán tieto obchodné podmienky.


II. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

1. Návrh

 

1.   Ponukou tovaru sa rozumie vybraný tovar ponúkaný prostredníctvom katalógu na stránkach internetového obchodu. Ponuka tovaru má informatívny charakter a prevádzkovateľ nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim.
 
2.   Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť.

 

2. Objednávka

 

1.   Objednávku môže kupujúci vytvoriť pomocou formuláru na stránkach internetového obchodu. Pri vytvorení objednávky pomocou formuláru kupujúci najskôr z ponuky vyberie tovar, o ktorý má záujem. Po zvolení požadovaného množstva, spôsobu dopravy a spôsobu platby, kupujúci potvrdí svoju objednávku, čím podá záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom.
 
2.   Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí a že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

 

3. Prijatie objednávky

 

1.   Prevádzkovateľ sa zaväzuje prijať návrh kúpnej zmluvy kupujúceho, pokiaľ tento návrh nie je v rozpore s obchodnými podmienkami a prevádzkovateľ nemá konkrétny dôvod domnievať sa, že kupujúci kúpnu zmluvu poruší. Prevádzkovateľ bezodkladne potvrdí prijatie návrhu kúpnej zmluvy správou na elektronickú adresu kupujúceho. V informačnej správe kupujúci nájde odkaz na aktuálne znenie VOP a reklamačného poriadku predávajúceho. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.  

2.   Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.

 

4. Ďalšie ustanovenia

 

1.   Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa, pričom tieto náklady si hradí sám. Ak sú kupujúcim-spotrebiteľom objednávané služby, potom týmto vyslovuje súhlas s tým, aby mu boli poskytnuté pred uplynutím zákonnej lehoty pre odstúpenie.
 
2.   Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec, i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k veci v súlade so zmluvou. Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.
 
3.   Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu - podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi. Predávajúci odovzdá kupujúcemu – spotrebiteľovi až, keď mu vec odovzdá dopravca. Ak nie je ujedané, ako má byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.
 
4.   S ohľadom na minimalizáciu vzniku škôd a zaisteniu bezproblémového zásobovania si predávajúci vyhradzuje právo odoslať tovar kupujúcemu, ktorý si v rámci jednej objednávky a/alebo jedného dňa objednal tovar za celkovú hodnotu presahujúcu 500 € vrátane DPH, až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny. Akonáhle kupujúci uhradí celkovú kúpnu cenu zakúpeného tovaru, predávajúci urobí expedíciu v súlade s požiadavkami kupujúceho stanovenými v objednávke.


5. Zľavové kódy

 

1.   Kupujúci môže pri tvorbe objednávky zadať kódy obsiahnuté na zakúpených darčekových poukazoch a zľavové kódy poskytované prevádzkovateľom v súlade s ich pravidlami. Ak nie je prevádzkovateľom výslovne uvedené inak, darčekové poukazy ani zľavové kódy:
     -     nie je možné uplatňovať opakovane;
     -     nie je možné vzájomne kombinovať.
                     
2.   Zľavové kódy nie je možné uplatňovať na tovar vo výpredaji.
 
3.   V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy z akýchkoľvek dôvodov alebo akéhokoľvek iného dôvodného vrátenia tovaru kupujúcim predávajúcemu zakúpeného na základe zľavového kódu, má kupujúci nárok iba na vrátenie sumy, ktorú za nákup tovaru skutočne uhradil peňažnými prostriedkami. Predávajúci môže rozhodnúť o tom, či a v akej hodnote vystaví kupujúcemu nový zľavový kód.  
 
4.   Zľavový kód je možné použiť iba pred uplynutím jeho platnosti.
 
5.   V prípade, že kupujúci odoberie tovar za nižšiu cenu ako je hodnota darčekového poukazu alebo zľavového kódu, nemá nárok na doplatenie hodnoty darčekového poukazu alebo zľavového kódu.

 

6. Exclusive Zone

 

1.   Kupujúci má možnosť stať sa členom resp. získať od predávajúceho prístup do tzv. „Exclusive zone“ pre kupujúcich, a to za splnenia nasledovných podmienok:
                                     a)  kupujúci sa zaregistruje resp. si vytvorí používateľské konto  
                                          na stránke dnrstore.sk
                                     b)  kupujúci vykoná nákup v hodnote 200 € a viac v časovom  
                                          rozmedzí jedného roka (nie kalendárneho) alebo si zakúpi
                                          členstvo podľa aktuálneho cenníka zverejneného na stránke
                                          dnrstore.sk v sekcii exclusive zone
                     
2.   Získané členstvo v „Exclusive Zone“ trvá jeden rok od dňa splnenia podmienok kupujúcim resp. odo dňa udelenia prístupu do exkluzívnej zóny predávajúcim.
 
3.   Členstvo v „Exclusive Zone“ je neprenosné na inú osobu a vzťahuje sa výlučne len na kupujúceho, ktorý splnil podmienky uvedené v bode 1.  V prípade zistenia porušenia tejto podmienky má predávajúci právo odobrať udelené členstvo, k čomu však musí podať odôvodnené vysvetlenie.
 
4.   Členstvo v „Exclusive zone“ zaniká uplynutím doby jeho platnosti resp. odobratím zo strany predávajúceho. Členstvo možno obnoviť opätovným splnením podmienok uvedených v bode 1 písm. b).

III.  DODACIE PODMIENKY 

1. Prevádzkovateľ zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:
      -     zasielanie kuriérskou službou
      -     zasielanie prostredníctvom pošty
      -     osobný odber v balíkomate alebo Parcel shope

2.   Všetky ponúknuté spôsoby dopravy, ich aktuálne podmienky a ceny nájdete TU

3.   O odoslaní tovaru sa prevádzkovateľ zaväzuje informovať kupujúceho na elektronickú adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky prípadne prostredníctvom SMS. Odoslaním objednaného tovaru sa rozumie jeho odoslanie na adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pripočítať náklady na zaslanie tovaru kupujúcemu k sume objednávky podľa aktuálneho cenníka prepravcu. V prípade požiadavky kupujúceho o zaslanie tovaru do zahraničia si prevádzkovateľ vyhradzuje právo pripočítať k cene dopravy náklady za dopravu do zahraničia, o ktorých vopred upovedomí kupujúceho.

4.   Termín odoslania tovaru, uvedený v rekapitulácií objednávky predstavuje predpokladaný termín pre odoslanie tovaru predávajúcim - najdlhšie do 5 pracovných dní. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť termín dodania a informuje kupujúceho o tejto zmene v pôvodnej lehote na doručenie tovaru.
 
5.   Ak kupujúci vykoná objednávku, predávajúci odošle objednaný tovar obvykle v lehote do 48 hodín (najdlhšie 5 pracovných dní) od prijatia objednávky (a od pripísania platby na bankový účet predávajúceho pri úhrade cez "CardPay", ak bola takýmto spôsobom platba kupujúcim zvolená). Pri tomto spôsobe platby ako aj pri platbe bankovým prevodom môže predávajúci odložiť odoslanie tovaru kupujúcemu až do chvíle pripísania kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho. Všetky zásielky tovaru doručované podľa týchto obchodných podmienok sú poistené.
 
6.   Tovar v hodnote 100 € a viac v rámci jednej objednávky, je doručovaný na náklady predávajúceho. V iných prípadoch hradí sumu za doručenie (poštovné), uvedenú v rekapitulácií objednávky, kupujúci.

7.   V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, môže dnrstore.sk alebo jej zmluvný partner požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti.  Ak je kupujúcim právnická osoba, výdaj tovaru alebo preplatenie dobropisu budú umožnené iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby, osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou, či osobe, ktorá je uvedená ako „správca“ v profile kupujúceho na webovej stránke dnrstore.sk. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže prevádzkovateľ alebo jeho zmluvný partner odmietnuť tovar vydať.

8.   Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu reklamacie@dnrstore.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

1.   Prevádzkovateľ ponúka na výber z týchto spôsobov platby:
     -     platobnou kartou online,
     -     bankovým prevodom na účet,
     -     v hotovosti na dobierku pri prevzatí tovaru od prepravcu
     -     platobnou kartou v balíkomate
     -     v hotovosti na dobierku v jednom z vybraných Parcel shopov         
         
2.   Pri voľbe platby platobnou kartou cez internet bude kupujúci po dokončení objednávky presmerovaný na zabezpečený platobný server tretej strany, kde vyplní potrebné platobné údaje. Po overení ich platnosti bude objednávka potvrdená a suma vo výške kúpnej ceny bude odpočítaná z účtu kupujúceho.
         
3.   Pri voľbe platby bankovým prevodom, uhradí kupujúci cenu objednávky pred jej vybavením na bankový účet prevádzkovateľa. Pre vybavenie objednávky je potrebné uhradiť platbu pod variabilným symbolom, ktorým je číslo faktúry a ktorý kupujúci získa pri dokončení objednávky. V prípade platby za tovar formou bankového prevodu sa považuje kúpna cena uhradená dňom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
         
4.   V prípade platby v hotovosti na dobierku pri prevzatí tovaru od prepravcu alebo v jednom z vybraných Parcel shopov si prevádzkovateľ vyhradzuje právo pripočítať náklady za vybavenie dobierky k sume objednávky podľa aktuálneho cenníka prepravcu.
 
5.   Ceny ponúkaného tovaru a služieb sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty  (ďalej len „DPH“), pokiaľ nie je pri cene vyslovene uvedené, že cena je uvedená bez DPH. Ceny ponúkaného tovaru a služieb sú uvedené v mene EURO.

6.   Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny tovaru v obchode, zavádzať nový tovar do predaja, vyhlasovať a odvolávať zľavové akcie alebo tieto akcie zmeniť, pričom takými zmenami nie sú dotknuté práva kupujúceho vyplývajúce už z odoslanej objednávky či uzatvorenej zmluvy.

V.  ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1.   Záručné podmienky na tovar sa riadia reklamačným poriadkom predávajúceho (dostupný k prezeraniu i stiahnutiu na stránke dnrstore.sk)  a príslušnými platnými právnymi predpismi. Ako záručný list slúži daňový doklad - faktúra. V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku.

 

VI.  ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1.   Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode.
 
2.   Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve, a to v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.
 
3.   Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu) alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skutočností, kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.  Spotrebiteľ je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený a nepoužívaný.
 
4.   Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese reklamacie@dnrstore.sk spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný na stránke prevádzkovateľa v sekcii reklamácia, výmena a vrátenie a formuláre. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.
 
5.   V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, predávajúci má voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 
6.   Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. späť predávajúcemu. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2 € do 150 €.
 
7.   V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
 
Spotrebiteľ berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je najmä:
 
     -     predaj tovaru, ktorý bol zhotovený/upravený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
     -     predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze alebo rýchlemu zníženiu akosti,
     -     predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
     -     predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý  bol po dodaní porušený a z hygienických dôvodov alebo z dôvodu ochrany zdravia nie je vhodné takýto tovar vrátiť (napr. spodnú bielizeň),
     -     predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového programu, pokiaľ spotrebiteľ porušil/rozbalil ich pôvodný ochranný obal,
     -     predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.
 
 
Reklamovaný tovar je potrebné zasielať na adresu predávajúceho, a to na adresu D&R Group, s.r.o., Boženy Nemcovej 5362/49, 984 03 Lučenec.VII.   BEZPEČNOSŤ

1. Ochrana osobných údajov

                           

1.   Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim, marketingových akcií predávajúceho (a tých vykonávaných so zmluvnými partnermi predávajúceho). Žiadne z poskytnutých osobných údajov nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe s výnimkou situácie súvisiace s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania). Prevádzkovateľ je registrovaný na úrade na ochranu osobných údajov.
2.   Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovaniu ľudskej dôstojnosti a tak isto dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektových údajov. Všetky osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, marketingových akcii predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a archivované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení, jedná sa najmä o meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia, a/alebo rodné číslo, telefónne číslo, e-mailovú adresu, podpis prípadne biometrický podpis, číslo účtu. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas k zhromažďovaniu a spracovávaniu týchto osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, využitie pre marketingové účely predávajúceho (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a to i prostredníctvom tretích strán, telemarketing, sms), a to až do doby písomného vyjadrenia Kupujúceho o nesúhlase s týmto spracovaním zaslaným na adresu D&R Group, s.r.o., Boženy Nemcovej 5362/49, 984 03 Lučenec. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

3.   Podmienky spracovávania osobných údajov a špecifikácie konkrétnych osobných údajov s ktorých spracovaním kupujúci týmto vyslovuje súhlas sú obsiahnuté TU.

4.   Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte alebo pri objednávke) uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov.

5.   Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaný tovar a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaný tovar.

6.   Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je spotrebiteľom je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je podnikateľom je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo kontaktného telefónu a e-mailovú adresu.

7.   V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo e-mail a podpis či biometrický podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracovávane výhradne za účelom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.

8.   Kupujúci má právo prístupu k svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

9.   V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov spôsobom, ktorý je v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
      -     požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
      -     požiadať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.
                     
10.   Ak kupujúci požiada o informáciu o spracovaní osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu poskytnúť. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné pre poskytnutie informácie.


2. Cookies

1.   Prevádzkovateľ môže ďalej pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. "cookies" tak, aby uľahčila poskytovanie služieb informačnej spoločnosti v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele "cookies" či podobných nástrojov a je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú. Prevádzkovateľ pre tento účel stanoví samostatné podmienky pre použitie cookies TU. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby "cookies" alebo podobné nástroje boli ukladané do ich koncových zariadení, napríklad tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania. Prostredníctvom nastavenia svojho webového prehliadača môže tiež kupujúci jednotlivé cookies ručne mazať, blokovať alebo celkom zakázať.
2.   Prevádzkovateľ si z dôvodu predchádzania trestnej činnosti a minimalizácie škôd vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúceho vytváranú z blokovanej IP adresy v prípade, že je táto IP adresa na tzv. blackliste. V prípade problémov s objednávkou môže Kupujúci kontaktovať dnrstore.sk prostredníctvom kontaktného formulára, alebo na kontaktoch uvedených na stránke dnrstore.sk.

VIII.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.   Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

2.   V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

3.   Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/20154 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4.   Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

5.   Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

6.   Prípadné spory medzi prevádzkovateľom a kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformyPredávajúci odporúča kupujúcemu najskôr využiť kontakt na dnrstore.sk pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.
 
Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.03.2017.

 

 

 
Všeobecné obchodné podmienky k stiahnutiu TUŽiadne produkty

Bude určené Doprava
0,00 € Spolu

Pokladňa