REKLAMÁCIA, VRÁTENIE A VÝMENA 

V tejto sekcii nájdete všetky informácie potrebné ohľadne reklamácie, vrátenia a výmeny tovaru

 

Reklamácia tovaru 

 

Záručná lehota je zákonom stanovená na 24 mesiacov. Pri nakupovaní u nás slúži daňový doklad (faktúra) zároveň aj ako záručný list. Tento je vždy potrebné pri reklamácii tovaru priložiť. Predtým, než sa rozhodnete tovar reklamovať, prosím prečítajte si reklamačný poriadok uvedený nižšie. Reklamáciu budeme posudzovať v súlade s pokynmi stanovenými výrobcom tovaru alebo jeho zástupcom. Maximálna doba vybavenia reklamácie je zákonom stanovená na 30 dní, vždy sa ju však snažíme vybaviť čo najskôr.

 

Ako postupovať pri reklamácii:

 • Vyplňte reklamačný formulár, ktorý nájdete v doručenej objednávke alebo si ho stiahnite nižšie a pridajte do balíku spolu s tovarom,
 • Priložte kópiu daňového dokladu (faktúry) a všetko čo Vám s tovarom prišlo (ak ste pri nákupe obdržali darček, ten Vám samozrejme ostáva),


Balík pošlite doporučene na adresu:

Fotografovanie, s.r.o.
Lokca 290,02951,Lokca

 • Balík neposielajte na dobierku. Takáto zásielka nebude prevzatá!
 • Dopravu tovaru od zákazníka k predávajúcemu hradí vždy zákazník, V prípade odôvodnenej reklamácie Vám peniaze za dopravu vrátime,
 • Člen Exclusive Zone neplatí poštovné náklady ani pri neodôvodnenej reklamácii tovaru.

 

V prípade akýchkoľvek otázok sme pripravení Vám poradiť každý pracovný deň od 09:00 do 17:00 hod. na našej infolinke: +421 911 507 886 alebo na e-mailovej adrese: reklamacie@dnrstore.sk 

 

Reklamačný formulár k stiahnutiu TU

Vrátenie tovaru

 

Ak sa Vám zakúpený tovar jednoducho nepáči alebo Vám iným spôsobom nevyhovuje, môžete ho vrátiť a my vám vrátime peniaze. V prípade vrátenia celej objednávky vám pošleme aj čiastku za poštovné, ak bolo v pôvodnej objednávke hradené.

 

Ako postupovať pri vrátení:

 • V prípade vrátenia nesmie tovar javiť známky opotrebenia, musí byť v originálnom obale so všetkými etiketami od výrobcu a nepoškodený, nenosený,
 • Vyplňte reklamačný formulár, ktorý nájdete v doručenej objednávke (taktiež k stiahnutiu nižšie) a pridajte ho do balíku spolu s tovarom,
 • Priložte kópiu daňového dokladu (faktúry) a všetko čo Vám s tovarom prišlo (ak ste pri nákupe obdržali darček, ten Vám samozrejme ostáva),
 • Priložte vyplnený formulár odstúpenia od zmluvy (k stiahnutiu nižšie),Balík pošlite doporučene na adresu:

Fotografovanie, s.r.o.
Lokca 290,0
2951,
Lokca


 • Zásielku odošlite do 14tich dní od prevzatia tovaru.
 • Balík neposielajte na dobierku. Takáto zásielka nebude prevzatá!
 • Dopravné tovaru od zákazníka k predávajúcemu hradí vždy zákazník.
 • Člen Exclusive Zone neplatí poštovné pri vrátení tovaru.

 

Reklamačný formulár k stiahnutiu TU
Formulár odstúpenia od zmluvy k stiahnutiu TU
Poučenie o práve kupujúceho na odstúpenie od zmluvy k stiahnutiu TU

 

Výmena tovaru

 

V prípade, že Vám nesadla veľkosť ktorú ste si objednali a želáte si ju vymeniť, môžete tovar vymeniť za inú veľkosť, pokiaľ takú máme k dispozícii. Prosím postupujte podľa nižšie uvedených bodov. Nevymieňame tovar za iný druh tovaru (tričko za iné tričko alebo tričko za mikinu a pod.).

 

Ako postupovať pri výmene:

 • Informujte sa na našom telefónnom čísle alebo mailovej adrese, či máme Vami požadovanú veľkosť skladom,
 • V prípade výmeny nesmie tovar javiť známky opotrebenia, musí byť v originálnom obale so všetkými etiketami od výrobcu a nepoškodený, nenosený,
 • Vyplňte reklamačný formulár, ktorý nájdete v objednávke alebo si ho stiahnite vyššie a pridajte do balíku spolu s tovarom,
 • Priložte kópiu daňového dokladu (faktúry) a všetko čo Vám s tovarom prišlo (ak ste pri nákupe obdržali darček, ten Vám samozrejme ostáva),Balík pošlite doporučene na adresu:

Fotografovanie, s.r.o.
Lokca 290,
02951,
Lokca


 • Zásielku odošlite do 14tich dní od prevzatia tovaru,
 • Balík neposielajte na dobierku. Takáto zásielka nebude prevzatá!
 • Dopravu tovaru od zákazníka k predávajúcemu hradí vždy zákazník,
 • Člen Exclusive Zone neplatí poštovné pri výmene tovaru.

 

Reklamačný poriadok

 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Prevádzkovateľ internetového portálu – predávajúci

 

 

1.   Internetový obchod na adrese https://www.dnrstore.sk (ďalej len „internetový obchod“) je prevádzkovaný spoločnosťou

Fotografovanie, s.r.o.

Lokca 490
029 51 Lokca

IČO: 50631501
DIČ: 2120550619

Firma je zapísaná:
Okr. súd BA 1, odd. SRO, Vl. číslo: 120930/B

Tel. číslo: +421 911 507 886 (iba hlas *sms nebudu dorucene*)

email: info@dnrstore.sk

Bankové Spojenie:
Prima Banka
SK51 5600 0000 0050 8326 7001

 
2.   Reklamačný poriadok je prístupný na webovej stránke, kde si zákazník (ďalej len ako "Kupujúci") môže prečítať a stiahnuť jeho aktuálnu verziu.

Kontakty:             info@dnrstore.sk  reklamacie@dnrstore.sk 
Zákaznícka linka:  +421 911 507 886
 

2. Kupujúci

 
1.   Kupujúcim je každý návštevník internetového obchodu, bez ohľadu na to, či vystupuje ako spotrebiteľ alebo ako podnikateľ (ďalej len „kupujúci“).
 
2.   Spotrebiteľom je kupujúci - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „spotrebiteľ“).
 
3.   Podnikateľom sa rozumie:
        -         právnická osoba zapísaná v obchodnom registri,
        -         osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
        -         osoba, ktorá podniká na základe iného než
                  živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
        -         osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je  
                  zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
         
Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke predajcu www.dnrstore.sk . Kupujúci zakliknutím políčka pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").
 
4.   Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv spotrebiteľa z vadného plnenia a zodpovednosti predávajúceho za vady predaného tovaru sa riadia ustanovením § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka, a zároveň príslušnými ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa.
 
5.   Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí spotrebiteľom. V prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je použitý tovar, predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu, predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci nezodpovedá ani za vady tovaru, na ktoré bol spotrebiteľ pri uzatváraní kúpnej zmluvy upozornený.
 
6.   Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.dnrstore.sk . Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

 

II. PRÁVA KUPUJÚCEHO ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY TOVARU

 
1.   Za vadu tovaru sa nepovažuje zmena vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby (i) v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania, (ii) v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, (iii) v dôsledku akéhokoľvek poškodenia spotrebiteľom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.
 
2.   V prípade, že spotrebiteľ reklamuje tovar v súvislosti s odstrániteľnou vadou, má spotrebiteľ právo na:
 
 •         bezplatné, včasné a riadne odstránenie reklamovanej vady,
 •         výmenu tovaru alebo súčasti tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
 •         výmenu tovaru, ak spotrebiteľ pre opakované vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže tovar riadne užívať.
 
3.   V prípade, že spotrebiteľ reklamuje tovar v súvislosti s neodstrániteľnou vadou, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na:
 
 •         výmenu tovaru,
 •         odstúpenie od zmluvy.

4.   V prípade, že spotrebiteľ reklamuje tovar v súvislosti s inou neodstrániteľnou vadou ako je uvedené v predchádzajúcom odseku (napr. v súvislosti s neodstrániteľnou vadou, ktorá nebráni tomu, aby sa mohol tovar riadne užívať ako tovar bez vady), má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 
5.   Spotrebiteľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré spotrebiteľovi vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady.

 

III. ZÁRUČNÉ PODMIENKY A VYBAVENIE REKLAMÁCIE

1. Záručné Podmienky

 

1.   Na dodaný tovar je spotrebiteľovi poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Vyhlásením v záručnom liste vydanom spotrebiteľovi môže predávajúci na vybrané druhy tovaru poskytnúť záruku presahujúcu dobu uvedenú v predchádzajúcej vete, pričom v záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky. V prípade, ak predmetom kúpnej zmluvy je použitý tovar, predávajúci a spotrebiteľ sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.
 
2.   Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci spotrebiteľom. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
 
3.   Dĺžka záručnej doby pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi v zmysle článku I. ÚVODNÉ USTANOVENIA, trvá 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 
4.   Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 
5.   Vady tovaru musí spotrebiteľ uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, ako vadu tovaru zistil. Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady tovaru uplatňuje spotrebiteľ u predávajúceho
 
 •         poštou spolu s kópiou daňového dokladu a dôvodom reklamácie zaslanou na adresu: D&R Group, s.r.o., Boženy Nemcovej 5362/49, Lučenec 984 03. Predávajúci vyžaduje od spotrebiteľa za     účelom možnosti preukázania zaslania zásielky v prípade jej straty zaslať reklamovaný tovar predávajúcemu ako doporučenú zásielku.
 

6.   Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní spotrebiteľovi priložený doklad o kúpe tovaru, ktorý slúži zároveň ako záručný doklad (záručný list). Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho, ktorý je úplne zaplatený. Pre riadne a včasné vybavenie reklamácie predávajúci odporúča spotrebiteľovi, aby spotrebiteľ čo najvýstižnejšie popísal vadu, pre ktorú tovar reklamuje, pričom predávajúci je povinný zaoberať sa len vadou tovaru, ktorá bola zo strany spotrebiteľa reklamovaná.

 

2. Vybavenie reklamácie

 

1.   Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady tovaru v záručnej dobe podľa Občianskeho zákonníka a na základe rozhodnutia, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, určí predávajúci alebo ním poverený zamestnanec spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 
2.   Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
 
   -   odovzdaním opraveného tovaru,
   -   výmenou tovaru,
   -   vrátením kúpnej ceny tovaru,
   -   vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
   -   písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
   -   odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 
3.   Predávajúci vydá pri uplatnení reklamácie spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, predávajúci ho doručí bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak má spotrebiteľ možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Potvrdenie o prijatí reklamácie bude obsahovať okrem iného identifikáciu predávajúceho a spotrebiteľa, čo je obsahom reklamácie podľa spotrebiteľa, aký spôsob vybavenia reklamácie požaduje, dátum a miesto prijatia reklamácie a podpis pracovníka predávajúceho.
 
4.   Predávajúci je povinný o určení spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.
 
5.   Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.
 
6.   Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.
 
7.   Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 
8.   Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
 
   -   nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu,   
        príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
-      neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
-      uplynutím záručnej doby tovaru,
-      mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
-      používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
-      neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
-      poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi     platnými v SR,
-      poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
-      poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
-      neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
-      zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
 
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

 

IV. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 

V prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim alebo keď sa Kupujúci – spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1.   Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 01. 03. 2017. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené. Na platne uzavretú zmluvu sa však vzťahujú reklamačné podmienky platné a účinné v čase uzavretia kúpnej zmluvy.
 
2.   Reklamačný poriadok je v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi, a to na internetovej stránke internetového obchodu. V prípade existencie odlišnej úpravy uvedenej v tomto reklamačnom poriadku a v obchodných podmienkach predávajúceho, má prednosť znenie tohto reklamačného poriadku.Reklamačný poriadok k stiahnutiu TU
Žiadne produkty

Bude určené Doprava
0,00 € Spolu

Pokladňa